Как отличить подделку iPhone?

Как отличить подделку iPhone? https://appleq.ru/kak-otlichit-poddelku-iphone/